ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ FARMACON

Η Farmacon ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολιστικών και τεχνικά αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω μίας καινοτόμου, φιλικής και εύχρηστης διαδικτυακής πύλης, η οποία ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες της αειφόρου γεωργίας και των αγορών υψηλής αξίας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η κάλυψη του κενού πληροφόρησης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
 • Η προώθηση της αειφόρου γεωργίας και των ορθών γεωργικών πρακτικών.
 • Η υποστήριξη των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα
 • Η στοχευμένη εκπαίδευση των εμπλεκομένων στον ευρύτερο αγροτικό τομέα.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας με συνέπεια και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

 

ΟΡΑΜΑ

" Φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια ηγετική εταιρία βασισμένη στην καινοτομία, εμπειρία και επιχειρηματικότητα για την παροχή διαδικτυακής πληροφόρησης και εκπαίδευσης στην ελληνική και παγκόσμια αγορά " .

 

Η ΠΥΛΗ

Κύρια επιδίωξη της πύλης είναι η φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση τεχνικά έγκυρων πληροφοριών με τη χρήση δυναμικά συνδεδεμένων ενοτήτων:

 • FarmaBase: Η πρωτοποριακή αυτή βάση δεδομένων παρέχει για πρώτη φορά σε γεωτεχνικούς και αγρότες τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αναζήτησης όλων των διαθέσιμων στην Ελλάδα γεωργικών εισροών και μέσων, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα, βακτηριοκτόνα, νηματωδοκτόνα, φυτορρυθμιστικές ουσίες, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, ωφέλιμα έντομα, ελκυστικά, παγίδες, μηχανήματα και εξοπλισμό. Οι παρουσιάσεις των προϊόντων συνοδεύονται από ετικέτες, τεχνικά φυλλάδια, εγκρίσεις και δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Στο συνδρομητή παρέχονται οι δυνατότητες της απλής και σύνθετης αναζήτησης, της σύγκρισης προϊόντων αλλά και του άμεσου υπολογισμού της δόσης εφαρμογής. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στα όρια υπολειμμάτων (MRL’s), στην τοξικότητα των δραστικών ουσιών σε ωφέλιμους οργανισμούς και στην ανθεκτικότητα/ανεκτικότητα ποικιλιών και υβριδίων σε εχθρούς ή ασθένειες.
 • FarmaLearn: Παρουσίαση διαρκώς ενημερωμένων γεωτεχνικών συνόψεων που σχετίζονται με θέματα φυτοπροστασίας, θρέψης-λίπανσης, βιολογικής γεωργίας και καλλιεργητικών πρακτικών, οι οποίες συνοδεύονται από ψηφιακές φωτογραφίες του ελληνικού χώρου και λεξικό τεχνικής ορολογίας. Στις συνόψεις παρέχονται στοιχεία για: (α) το βιολογικό κύκλο και την ταξινόμηση εχθρών, ασθενειών, ζιζανίων και ωφέλιμων οργανισμών, (β) τις ανάγκες λίπανσης αλλά και τις τροφοπενίες των καλλιεργειών και (γ) τις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές.
 • FarmaTools: Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής με τη χρήση εξειδικευμένων επαγγελματικών εργαλείων, όπως: (α) η ψηφιακή κλείδα αναγνώρισης εχθρών, ασθενειών, τροφοπενιών και ζιζανίων, (β) η βάση αναζήτησης υπολειμμάτων (MRL’s), (γ) ο οδηγός θρέψης (φύλλα και έδαφος) και (δ) ο οδηγός συντήρησης αγροτικών προϊόντων.
 • FarmaBlog: Ειδησιογραφία του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και ελεύθερες ενότητες όπως η γεωτεχνική αρθρογραφία, το γεωτεχνικό ευρετήριο, τα νέα εταιριών, η πρόγνωση καιρού και οι γεωργικές προειδοποιήσεις.

 

 ΑΞΙΕΣ & ΗΘΙΚΗ

 • Ακεραιότητα παράθεσης δεδομένων πληροφοριών.
 • Αμεροληψία και τεχνική αριστεία.
 • Εφαρμογή κωδίκων ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσηςcube
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και πανελλήνιες συναντήσεις
 • Εβδομαδιαίο Newsletter    
 • Marketing Campaigns

 

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες εμπορίας
 • Ελληνική και Διεθνής βιβλιογραφία
 • Επιστημονικοί συνεργάτες
 • Επιτροπές, οργανισμοί, σύνδεσμοι και επιστημονικές εταιρίες

 

Για πρώτη φορά παρέχεται στη γλώσσα του χρήστη ενυπόγραφη ηλεκτρονική τεχνική ενημέρωση, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα της καθημερινής επιμόρφωσης μέσω ανανεώσιμων βιβλιογραφικών συνόψεων και φωτογραφικού υλικού χωρίς το φόβο της αποσπασματικής πληροφόρησης και της τεχνικά αναξιόπιστης παρουσίαση μη ανανεώσιμων πηγών. Όλα τα δεδομένα τα οποία αναρτώνται στις βάσεις δεδομένων προέρχονται από επίσημες και τεχνικά έγκυρες πηγές, τις οποίες επεξεργάζεται εκπαιδευμένο για το σκοπό γεωτεχνικό τμήμα που απαρτίζεται από 7 άτομα, σε συνεργασία με πάνω από 30 ειδικευμένους συνεργάτες και επιστημονικούς συμβούλους, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αντικειμενικότητα της υπηρεσίας. Οι ανανεώσεις (updates) δεδομένων παρέχουν άμεση ενημέρωση, ενώ όλες οι πληροφορίες επαληθεύονται πριν από κάθε ανάρτηση προς όφελος της αξιοπιστίας.

 

Η πύλη αποτελεί μια απολύτως νέα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα διαδικτυακή υπηρεσία γεωτεχνικής πληροφόρησης και αναμένεται να δημιουργήσει νέα πρότυπα λειτουργίας (standards), αλλά και να απορροφήσει υψηλό αριθμό χρηστών με συνεπαγόμενα αποτελέσματα στη διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών.

 

Μεσοπρόθεσμα, μέσω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου από τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού χώρου, αναμένεται να υπάρξει μια στροφή προς την ολιστική διαδικτυακή αγροτική πληροφόρηση και ένταση χρήσης της υπηρεσίας της πύλης προς όφελος της Farmacon και της ικανότητας διείσδυσής της και σε άλλους τομείς.

 

Η διαδικτυακή πύλη www.farmacon.gr από την έναρξη της λειτουργίας της έχει ιδιαίτερα υψηλές τάσεις διείσδυσης στη διαδικτυακή αγορά της αγροτικής πληροφόρησης στις ομάδες στόχους (επαγγελματίες και νέοι αγρότες, γεωπόνοι, φοιτητές, υπεύθυνοι τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα, ερασιτέχνες και νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες) που έχει θέσει, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση χρηστών από το διάστημα έναρξης λειτουργίας χρήσης.

 

Η επιλογή των συνεργασιών σε επίπεδο συνεργατών και διαφημιζόμενων εταιρειών έχει γίνει μέσω του τμήματος marketing της εταιρίας που αποτελείται από 4 άτομα, με σκοπό να αντικατοπτρίζεται στους χρήστες η σοβαρότητα και η τεχνική αξιοπιστία, ενώ παράλληλα να δημιουργείται η αίσθηση εμπιστοσύνης. Όλοι οι χορηγοί των κατηγοριών στη διαδικτυακή πύλη αποτελούν τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των ελληνικών αγροτικών εισροών και υπηρεσιών με ιδιαίτερο ποιοτικό γεγονός να αποτελεί το ότι οι εταιρείες έχουν επιλέξει να διαφημιστούν μέσα από τη διαδικτυακή πύλη με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες προ της έναρξης λειτουργίας της πύλης.

 

Η Farmacon δεν εμπλέκεται μετοχικά σε εμπορικές δραστηριότητες ή ανεπίσημες συμφωνίες και παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, με έμφαση στην τεχνική υποστήριξη και την αμερόληπτη ενημέρωση. Η φυσική έδρα μας βρίσκεται στη Λάρισα, σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από τους χώρους της διεύθυνσης, της γραμματείας, της αίθουσας συσκέψεων, του τεχνικού τμήματος και του τμήματος Πωλήσεων & Marketing.

 

 

 

All rights reserved. Copyright ©2011-24 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode